OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

Data dodania: 02.08.2018

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce , ul.11 Listopada 22,17-200 Hajnówka , zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.

z 2010 r. nr 114 poz.761)z późn. zmianami ,

 

ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż :

                     samochodu osobowego  marki Ford Fusion

1.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce, ul.11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka , w dniu   16 sierpień  2018r. o godzinie1000.

 

2.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie warsztatu samochodowego AUTO FRANEK M. Frankowski przy ul. Lipowej 127 w Hajnówce  w dni robocze w godzinach od 730 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 85/ 682 25 96

3.Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy , marki Ford Fusion Silver , nr  rej. BHA 44AT, rok produkcji 2007, pojemność silnika 1388 cm3,

Benzyna , przebieg 160470  km, nr VIN WF0UXXGAJU7C00634 ,kolor srebrny, samochód ma uszkodzona głowice i  zatarty silnik .

4.Cena wywoławcza:   4800 zł

5.Wadium-wysokość, forma, termin i miejsce jego  wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 240 zł, które należy  wpłacić na konto NBP nr 46 1010 1049 0021 4713 9120 0000 .Wadium nie podlega  zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

6.Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta, składana w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu”, powinna zawierać:

a. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy;

b .Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z

rezygnacji z oględzin.

d. Dowód wniesienia wadium

7.Termin miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca: Ofertę w formie pisemnej można przesłać pocztą na adres: ul. 11 Listopada 22 17-200 Hajnówka lub dostarczyć osobiście do siedziby Inspektoratu w nieprzekraczalnym terminie do godz.. 9.45 do dnia 16.08.2018r. przy czym liczy się data wpływu do PIW w Hajnówce. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 7 dni od daty otwarcia przetargu.

8.Zastrzeżenie:Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez

podania przyczyny.

9.Komisją przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b. nie zawiera danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6, lub są

one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

10.Wybór oferty i zawarcie umowy:

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik  przetargu zaoferuje najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru nabywcy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

                                       Miejscowość i  data:.....................................

 

Oferta na zakup samochodu Ford Fusion

 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):

............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Numer PESEL(NIP)............................................................................

 

Telefon................................................................................................

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego  marki Ford Fusion

oraz z treścią wzoru umowy kupna-sprzedaży.

 

Niniejszym oświadczam,

-że zapoznałem/am się ze stanem technicznym pojazdu*

-że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z

oględzin pojazdu*

 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu składam ofertę

zakupu samochodu Ford Fusion , nr rejestracyjny  BHA 44AT za kwotę:...................................................................................... zł

(słownie:...........................................................................................

złotych)

 

W załączeniu dowód wpłaty wadium.

 

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny oraz wyrażam zgodę na podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości,

w zakresie informacji o wyniku w/w postępowania przetargowego.

 

 

                                ........................................

                                                                                                 podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA KUPNA –SPRZEDAŻY –WZÓR

 

Zawarta w dniu ................w Hajnówce  pomiędzy:

Inspekcją Weterynaryjną Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce  ul.11 Listopada 22 ,17-200 Hajnówka

NIP: 543-18-26-500  reprezentowaną przez: Jana Józefa Dynkowskiego  - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce zwanym  dalej „Sprzedającym”,

a

Panem/Panią ..................................... legitymującym/ą się dowodem

Osobistym seria...........nr...................wydanym przez .........................................numer PESEL................................

......................,zamieszkałym/ą w.................................przy ul.

........................................,zwanym/ą w treści umowy „Kupującym”,

o następującej treści:

 

§1

Niniejszą umowę zawarto na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego z dnia 20.12.2013 r.,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114 poz.761) z póź. zmianami

§2

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki.....................model................................................o numerze rejestracyjnym..............................................................

o numerze silnika.......................................

o nr VIN............................................rok produkcji .............................

przebieg...........................................

pojemność silnika.............................

§3

Pojazd, o którym mowa w §2 stanowi  własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 

 

 

 

§4

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci  Sprzeda

jącemu kwotę................................................................................................zł

brutto(słownie:...........................................................................złotych),

płatną gotówką w kasie Sprzedającego lub  przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

§5

1.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 4w siedzibie Sprzedającego.

2.Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu.

3.Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży.

§6

1.Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu

określonego w §2niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

2.Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

3.Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.

§7

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem

nieważności.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                                                    Kupujący

 

………………………………………                      ……………………………………………