OGŁOSZENIE O NABORZE "inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt"

Data dodania: 04.04.2017

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Miejsce wykonywania pracy:

Hajnówka

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
ul. 11 Listopada 22
17-200 Hajnówka

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu,
-praca w gospodarstwach rolnych, w tym w pomieszczeniach dla zwierząt,
-stres związany z przeprowadzeniem kontroli,
-narzędzia pracy - komputer, sprzęt biurowy (drukarka, kopiarka), samochód służbowy

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego zwierząt oraz kontrola bioasekuracji w tych gospodarstwach
 • pobieranie, opisywanie i przesyłanie prób do badań w kierunku ASF, bieżąca analiza wyników
 • kontrola realizacji prac zleconych wolnopraktykującym lekarzom weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
  ul. 11 Listopada 22
  17-200 Hajnówka

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 682 25 96
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.