OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - SAMOCHODU OSOBOWEGO FORD FUSION

Data dodania: 05.11.2018

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO -  SAMOCHODU OSOBOWEGO FORD FUSION

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka , zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U. poz.729), ogłasza III przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki Ford Fusion

 

1.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce,

ul.11 Listopada 22,

17-200 Hajnówka,

w dniu 20 listopada 2018r. o godzinie 1230.

2.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć od 5 listopada 2018 r. do 19 listopada 2018 r. w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 114 w dni robocze w godzinach od 800 do 1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 85 682 25 96 lub 696 492 884 (PLW Jan Dynkowski).

3.Przedmiot przetargu:

- samochód osobowy marki Ford Fusion Silver,

- numer  rejestracyjny BHA 44AT,

- rok produkcji 2007,

- nr identyfikacyjny VIN WF0UXXGAJU7C00634

- pojemność silnika 1388 cm3,

- moc 59,0 KW (80 KM)

- rodzaj paliwa -  benzyna,

- przebieg 160 469  km,

- typ nadwozia Hatchback 4-drzwiowy   

- liczba miejsc 5,

- kolor srebrny,

- samochód ma uszkodzoną głowice i zatarty silnik oraz jest oznakowany (zdjęcia w ofercie – Załącznik nr 3).

4. Cena wywoławcza: 2.400 zł brutto.

5. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 240 zł, które należy wnieść na rachunek bankowy Powiatowego Inspektoratu w Hajnówce nr konto NBP  46 1010 1049 0021 4713 9120 0000 do dnia 20.11.2018 do godz. 1200 (doręczyć dowód wpłaty do sekretariatu siedziby).

- wadium nie podlega  zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,

- wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,

- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 

 

6. Składanie ofert:  

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu” w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22, 17-200 Hajnówka lub przez operatora pocztowego do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 1200

Oferta jest wiążąca w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta (załącznik nr 1)  powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

- PESEL/NIP, a w przypadku firmy także REGON,

- telefon kontaktowy;

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu  lub w razie rezygnacji z oględzin, oświadczenie że nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego i wyposażenia pojazdu,

- dowód wniesienia wadium.

7. Otwarcie ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 1230 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22. Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ceną

8. Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,                                w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, bądź nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są one niekompletne, nieczytelne.

Oferent, którego oferta została odrzucona zostanie niezwłocznie zawiadomiony na piśmie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór samochodu:

Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta przez Sprzedającego zostanie poinformowany o wyborze oraz o terminie podpisania umowy. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ma rachunek bankowy jak w pkt. 5.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - oferta na zakup samochodu Ford Fusion nr rej. BHA 44AT
  2. Załącznik nr 2 - wzór umowy kupna –sprzedaży
  3. Załącznik nr 3 – zdjęcia samochodu – szt. 5

Załącznik nr 1          

                           

 

Oferta na zakup samochodu Ford Fusion nr rej. BHA 44AT

 

Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer PESEL(NIP).....................................................................................

Numer dowodu osobistego …………………… wydany przez ……………..…………………

Numer REGON………………………………………………………….

Telefon................................................................................................

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego  marki Ford Fusion oraz z treścią wzoru umowy kupna-sprzedaży.

 

Niniejszym oświadczam,

-że zapoznałem/am się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu technicznego oraz wyposażenia pojazdu*

-że ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu*

 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu składam ofertę zakupu samochodu Ford Fusion , nr rejestracyjny  BHA 44AT za kwotę:.................................... zł (słownie:.........................................................................................................................złotych)

 

W załączeniu dowód wpłaty wadium.

 

Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny oraz wyrażam zgodę na podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości, w zakresie informacji o wyniku w/w postępowania przetargowego.

 

 

 

Miejscowość i data……………………..                                        

........................................

                                                                                                                             podpis

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR UMOWY KUPNA –SPRZEDAŻY

 

Zawarta w dniu ………………. w Hajnówce  pomiędzy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce  ul.11 Listopada 22 17-200 Hajnówka NIP: 543-18-26-500 REGON 050665195  reprezentowaną przez: ………………………  - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce zwanym  dalej „Sprzedającym”,

a

………………………………………………………….

zwanym/ą w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści:

 

§1

Niniejszą umowę zawarto na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu publicznego z dnia ………. r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa (Dz.U. poz.729).

§2

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki FORD model JU2 Fusion 1.4

o numerze rejestracyjnym BHA44AT

o numerze silnika 7C00634

o nr VIN WF0UXXGAJU7C00634 rok produkcji 2007

przebieg 160 469 tys. km

pojemność silnika 1388cm3.

§3

Pojazd, o którym mowa w §2 stanowi  własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§4

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę: ………… zł

brutto (słownie: ………………….....) płatny przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Od powyższej kwoty odjęta zostanie kwota ………….zł wpłacona tytułem wadium. Do zapłaty pozostaje kwota ……………………zł. (słownie:……………………………………..).

§5

1.Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 4  w siedzibie Sprzedającego.

2.Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu.

3.Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży.

§6

1.Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §2 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.

2.Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

3.Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.

§7

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.

 

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

     Sprzedający                                                                                              Kupujący

 

……..…………………………………                                                                               …………………………………………………………….

 

ZDJĘCIA